SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA

Karolina Paliwoda

 

 

 Czym się zajmuje?

Rzecznik w szczególny sposób dba o przestrzeganie praw ucznia, zajmuje się przypadkami naruszania tych praw. Działania rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.

Jak działa?

Rzecznik interweniuje, gdy są naruszane prawa ucznia, działa na rzecz polubownego (czyli z wzajemną zgodą) rozwiązywania sporów między uczniami lub między uczniami a nauczycielami, np. gdy kara jest niewspółmierna do zachowania, gdy uczeń jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli uczeń czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów, rówieśników. Podejmuje działania, gdy doszło do poważnego naruszenia praw ucznia lub gdy interwencje wychowawcy nie odniosły skutku. Wszystkim działaniom rzecznika towarzyszy dyskrecja – uczeń może być pewien dyskrecji ze strony rzecznika. Rzecznik nie podejmuje żadnych działań bez zgody ucznia bądź jego rodziców.

 

Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw zwracając się do (przy zachowaniu podanej kolejności):

  • wychowawcy klasy,
  • pedagoga lub psychologa szkolnego (gdy przemawia za tym charakter sprawy),
  • Rzecznika Praw Ucznia.

 

Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie.