Nasza szkoła w roku 2022 przystąpiła do Rządowego Programu
"Aktywna Tablica" dla szkół kształcących uczniów ze SPE

 
       Kształcimy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz uczniów posiadających deficyty, utrudniające prawidłowy proces kształcenia.

Dzięki dofinansowaniu zakupiliśmy:
   1. Pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii:
       - psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
       - procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
       - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
       - dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.
   2. Laptopy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii.
        

    Wierzymy, że zakupione przez nas nowoczesne pomoce oraz narzędzia, przyniosą lepsze efekty terapeutyczno-dydaktyczne uczniów i zwiększą atrakcyjność procesu edukacji.