REGULAMIN
DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I OŚRODKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO LUB OBOWIĄZKU NAUKI ORAZ ZWROTU KOSZTÓW DOWOZU
ORGANIZOWANEGO PRZEZ RODZICÓW

§ 1
Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego dowozu organizowanego przez Miasto Opole

 1. Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnego dowozu do przedszkola, szkoły i ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szklonego, obowiązku nauki organizowanego przez Miasto Opole są następujące osoby:
  a)    niepełnosprawne dzieci pięcioletnie oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym,
  b)    niepełnosprawni uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Opola,
  c)    dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczające do przedszkoli, szkół oraz ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
  d)    niepełnosprawne dzieci i młodzież z autyzmem, wymagające specjalistycznych form i metod terapeutycznych w pracy z uczniami z autyzmem do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup.
 2. W przypadku dzieci i młodzieży, które nie mają możliwości realizacji wszystkich zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach i placówkach znajdujących się na terenie Miasta Opole, rodzic ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów dowozu do najbliższego przedszkola, szkoły czy placówki, która zapewni realizację wszystkich zaleceń z orzeczenia.

§ 2
Wniosek o objęcie bezpłatnym zorganizowanym dowozem

 1. Wniosek o objęcie bezpłatnym zorganizowanym dowozem sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Do wniosku dołącza się:
  a)    aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
  b)    aktualne orzeczenie o niepełnosprawności osoby uprawnionej do dowozu,
  c)    aktualne zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka o spełnianiu obowiązku szkolnego lub nauki w tym ośrodku bądź udziale w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.
   

§ 3
Zasady korzystania z dowozu zorganizowanego

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do bezpłatnego zorganizowanego przez gminę dowozu do przedszkoli, szkół i ośrodków jest złożenie w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola przy ul. Sienkiewicza 6 bądź w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Opola lub wysłanie pocztą na adres Urząd Miasta Opola,
  45-556 Opole, Rynek Ratusz wniosku o którym mowa w § 2 z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka/ucznia, aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, aktualnym zaświadczeniem z przedszkola, szkoły lub ośrodka o spełnianiu obowiązku szkolnego lub nauki w tej jednostce oświatowej, bądź udziale w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.
 2. Dowóz organizowany jest z możliwego miejsca postoju położonego najbliżej miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka, wskazanego we wniosku w sposób zapewniający udział ucznia we wszystkich zajęciach wynikających z planu nauczania.
 3. W przypadku organizowania przez Miasto Opole dowozu do danego przedszkola, szkoły lub ośrodka dla dwóch i więcej uczniów, zasadą obowiązującą jest dowiezienie całej uprawnionej grupy na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej. Uczniowie dowożeni do przedszkola, szkoły lub ośrodka wcześniej, niż przewiduje to plan zajęć zobowiązani są do skorzystania z opieki zapewnianej przez jednostkę oświatową.
 4. Zasada, o której mowa w pkt. 3 nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
 5. W przypadku organizowania przez Miasto Opole powrotu do domu dla dwóch i więcej uczniów, zasadą obowiązującą jest organizacja dowozu do domu uwzględniająca zakończenie zajęć przez wszystkich dowożonych uczniów. Uczniowie czekający na powrót do domu zobowiązani są do skorzystania z opieki danej jednostki oświatowej.
 6. Zasada, o której mowa w pkt. 5 nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
 7. Dyrektorzy szkoły lub placówki oświatowej na podstawie art. 67 ust.1, art. 39 ust.1 ustawy o systemie oświaty powinni:
  a)    zapewnić opiekę przy odbieraniu ucznia spod przedszkola, szkoły lub ośrodka od przewoźnika o wyznaczonych godzinach,
  b)    zapewnić opiekę i organizację czasu wolnego ucznia przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych,
  c)    zapewnić opiekę i organizację czasu wolnego ucznia po zajęciach lekcyjnych do czasu przyjazdu przewoźnika,
  d)    zapewnić opiekę przy przekazywaniu ucznia spod przedszkola, szkoły lub ośrodka przewoźnikowi o wyznaczonych godzinach.
 8. Obowiązkiem rodzica jest punktualne oczekiwanie z dzieckiem w miejscu postoju oraz odbiór dziecka z miejsca postoju o wyznaczonych godzinach.
 9. Rodzic ponosi odpowiedzialność prawną za dziecko do momentu przekazania dziecka przewoźnikowi odwożącego go do przedszkola, szkoły lub ośrodka, a także od momentu odebrania dziecka w wyznaczonym miejscu postoju od przewoźnika przewożącego dziecko z danej szkoły lub placówki oświatowej do miejsca zamieszkania.
 10. Godziny dowozu na trasie dom-przedszkole/szkoła/ośrodek-dom dla uczniów niepełnosprawnych zostaną ustalone po wskazaniu godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć przez placówki oświatowe.
 11. Rodzic ucznia, który z jakichś przyczyn nie będzie korzystać z transportu w danym dniu, wyznaczonym autobusem, zgłasza ten fakt telefonicznie Przewoźnikowi.

§ 4
Obowiązki Przewoźnika oraz  pracownika pełniącego funkcję opiekuna

 1. Przewoźnik zapewnia bezpieczeństwo dzieciom niepełnosprawnym od momentu odebrania dziecka od rodzica, poprzez cały czas transportu, aż do chwili przekazania dziecka pracownikowi przedszkola/szkoły/ośrodka wyznaczonego przez Dyrektora do odebrania dziecka. W drodze powrotnej dziecka do domu Przewoźnik zapewnia bezpieczeństwo dzieciom niepełnosprawnym od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola/szkoły/ośrodka, poprzez cały czas transportu, aż do chwili przekazania dziecka rodzicowi.
 2. Przewoźnik zapewnia opiekunowi miejsce siedzące z tyłu pojazdu, które gwarantuje sprawowanie bezpośrednie opieki nad wszystkimi uczniami- pasażerami pojazdu.
 3. W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczniów, opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
 4. Opiekun zwraca uwagę na bezpieczeństwo oraz właściwe zachowanie się uczniów niepełnosprawnych w czasie przejazdu.
 5. Opiekun zapewnia bezpieczne wsiadanie i wysiadanie uczniów z pojazdu i przejścia do lub z przedszkola/szkoły/ośrodka. Nie dopuszcza  do wysiadania uczniów, jeśli w bliskiej odległości widoczne są pojazdy jadące w obu kierunkach.
 6. W przypadku  stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów, opiekun nie dopuszcza do ich przewozu.
 7. Opiekun podejmuje zadania, które uzna za stosowne, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.
 8. Wykonawca oraz opiekunowie przez niego zatrudniani, współpracują z dyrektorem przedszkola/szkoły/ośrodka w zakresie prawidłowej organizacji dowozów oraz zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w trakcie transportu.

§ 5
Podstawowe zasady kontroli podczas dowożenia dzieci

 1. Wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta Opola mogą w każdej chwili niezapowiedzianie skontrolować Przewoźnika w trakcie realizacji usługi.
 2. Dyrektor przedszkola, szkoły lub ośrodka, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Opole, wyznacza pracowników, którzy będą kontrolować prawidłowy przebieg dowozu dzieci niepełnosprawnych do swoich przedszkoli, szkół lub placówek.
 3. Pracownik o którym mowa w § 5 pkt. 2 będzie kontrolował Przewoźnika w każdy dzień dowozu oraz odwozu w zakresie:
  a)    zgodności pojazdów oraz ich numerów rejestracyjnych, którymi realizowany jest dowóz z tymi, które  Przewoźnik zgłosi do dowozu, w trakcie podpisywania umowy z Prezydentem Miasta Opola,
  b)    ilości dni realizowania usługi przez Wykonawcę w danym miesiącu,
  c)    bezpieczeństwa w trakcie przekazywania i odbierania dzieci niepełnosprawnych z przedszkola, szkoły lub ośrodka.
 4. Na podstawie zakresu kontroli, o którym mowa w § 5 pkt. 3 pracownik kontrolujący Przewoźnika będzie wypełniał harmonogram dowozu, stanowiący załącznik nr 7
  do niniejszego Regulaminu.
 5. Harmonogram dowozu o którym mowa w § 5 pkt. 4 sprawdza i podpisuje dyrektor przedszkola, szkoły lub ośrodka, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Opole i przekazuje do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 6
Zwrot kosztów przejazdu ucznia środkami komunikacji własnej
rodziców

 1. Rodzicom dzieci i uczniów, o których mowa w § 1 przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki środkami komunikacji miejskiej bądź własnej w przypadku, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów, o którym mowa jest zamieszkanie na terenie miasta Opola rodzica oraz dziecka lub ucznia niepełnoprawnego.
 2. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego jest złożenie w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola
  przy ul. Sienkiewicza 6 bądź w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Opola lub wysłanie pocztą na adres Urząd Miasta Opola, 45-556 Opole, Rynek Ratusz, wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka/ucznia, aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, aktualnym zaświadczeniem z przedszkola, szkoły lub ośrodka o spełnianiu obowiązku szkolnego lub nauki w tej jednostce oświatowej, bądź udziale w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.
 3. Zwrot kosztów następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Opola, a rodzicem, której wzór stanowi załącznik nr 3 i 4 do regulaminu.
 4. Podstawę obliczenia zwrotu kosztów przejazdu dzieci lub uczniów niepełnosprawnych, w przypadku gdy rodzic dowozi dziecko/ucznia za pomocą własnego środka komunikacji, stanowi stawka za kilometr przebiegu, określona rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
 5. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania, a przedszkolem, szkołą lub ośrodkiem jest rozumiana jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.
 6. Podstawą zwrotu kosztów przejazdu będzie przedłożenie do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowano przewóz w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola przy ul. Sienkiewicza 6, w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Opola lub wysłanie pocztą na adres Urząd Miasta Opola, 45-015 Opole, Rynek Ratusz rozliczenia, potwierdzonego przez przedszkole/szkołę/ośrodek, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.
 7. W przypadku zwrotu kosztów za dowóz dziecka/ucznia do przedszkola, szkoły, ośrodka za pomocą komunikacji miejskiej, rozliczenie następuje po przedłożeniu do 15-go dnia każdego miesiąca tak jak w ust. 6 rozliczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 6 wraz z biletem miesięcznym za dany miesiąc, na jedną linię, wystawionym na dziecko/ucznia jak również biletu miesięcznego dla opiekuna jeśli towarzyszy dziecku w podróży, bądź z biletami jednorazowymi za przejazd dziecka/ucznia i opiekuna w przypadku dowozu dziecka/ucznia do przedszkola, szkoły bądź placówki znajdującej się poza terenem Miasta Opola.
 8. Rozliczenia złożone po terminie, o którym mowa w ust. 6 i 7 nie będą realizowane.
 9. Zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego następuje nie później niż 21 dni od złożenia rozliczenia, w kasie Urzędu Miasta Opola, bądź na rachunek bankowy rodzica.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2