1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Konkurs Plastyczny - Moje ulubione zwierzę charakterystyczne dla danej krainy

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15  
IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W OPOLU

SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM
ORGANIZOWANYM DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
  Z OKAZJI OBCHODÓW DNIA ZIEMI POD HASŁEM
 „Moje ulubione zwierzę charakterystyczne dla danej krainy
(góry, morze)”

CELE KONKURSU:
•    rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i umiejętności dostrzegania piękna otaczającej przyrody,
•    rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci,
•    kształtowanie wrażliwości dzieci na potrzeby środowiska przyrodniczego,
•    propagowanie wśród dzieci działań zmierzających do ochrony środowiska.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
•    Jury, powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
•    Przekazane prace przechodzą na własność organizatorów konkursu.
•    Każde przedszkole może przesłać do 5 prac konkursowych.
•    Termin nadsyłania prac – 14.04.2017r.
•    Format prac – A3.
•    Technika – dowolna.
KRYTERIA OCENY PRAC:
•    zgodność  z tematem konkursu,
•    samodzielność i oryginalność interpretacji tematu,
•    poprawność pod względem kompozycji,
•    praca na odwrotnej stronie powinna zawierać imię i nazwisko autora, jego wiek, nazwę przedszkola oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,
•    przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas obchodów Dnia Ziemi w PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu,

•    do pracy wymagane jest dołączenie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia znajduje się w załączeniu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystości z okazji Dnia Ziemi 26 kwietnia 2017r.
ORGANIZATORZY:
•    Pani mgr Barbara Grabarek – nauczyciel PSP nr 15
•    Pani mgr Ewa Łuczkowska – nauczyciel PSP nr 15

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Karta zgłoszenia dziecka do udziału w konkursie

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO DLA KLAS III

„Las, morze czy rzeka – przyroda na Ciebie czeka”

CELE KONKURSU:
•    rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów,
•    kształtowanie wrażliwości uczniów na potrzeby środowiska przyrodniczego,
•    propagowanie wśród dzieci działań zmierzających do ochrony środowiska,
•    rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i umiejętności dostrzegania piękna otaczającej przyrody,
•    propagowanie zdrowego trybu życia,
•    upowszechnianie właściwego postępowania z elektroodpadami,
•    zachęcanie do segregowania i informowanie o korzyściach z recyklingu.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE
    Eliminacje przebiegać będą w dwóch etapach:
•    etap I – szkolny, w wyniku którego każda szkoła wyłania dwóch reprezentantów z klas III, którzy wezmą udział w II etapie,
•    etap II- międzyszkolny – turniej wiedzy ekologiczno – przyrodniczej, który odbędzie się 26 kwietnia 2017r. w PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi   w Opolu o godz. 8:15. W konkursie bierze udział dwóch reprezentantów każdej szkoły, z których każdy indywidualnie pracuje na sukces.

ZAGADNIENIA KONKURSOWE:
•    świat wokół nas (fauna, flora, krajobraz),
•    zjawiska atmosferyczne,
•    zdrowy styl życia,
•    ekologia i  my,
•    ciekawostki przyrodnicze.

Powyższe wiadomości zawarte są w podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej oraz w ogólnie dostępnej literaturze dziecięcej poruszającej zagadnienia przyrodnicze i ekologiczne.


ORGANIZACJA KONKURSU
•    Każdy uczestnik konkursu przynosi ze sobą przybory do pisania.
•    Hasłem tegorocznych obchodów Dnia Ziemi jest „Las, morze czy rzeka – przyroda na Ciebie czeka. Bioróżnorodność dobrem ludzkości”. W związku z tym organizowany jest również konkurs plastyczny dla wszystkich chętnych uczniów klas I - III. Konkurs ten polega na wykonaniu pracy plastycznej pt.: „Moje ulubione zwierzę charakterystyczne dla danej krainy (góry, morze)”.
•    Przekazane prace przechodzą na własność organizatorów konkursu.  
•    Każda szkoła może przesłać do 3 prac konkursowych.
•    Termin nadsyłania prac – 14.04.2017r.
•    Format prac – A3.
•    Technika – dowolna
•    Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego nastąpi podczas uroczystości z okazji Dnia Ziemi w dniu 26 kwietnia 2017r.

•    Nad przebiegiem konkursu wiedzy ekologiczno – przyrodniczej czuwać będzie jury, w którego skład wejdą przedstawiciele organizatorów oraz losowo wybrani opiekunowie uczestników.
•    W dniu konkursu każdy uczestnik musi posiadać ze sobą zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku.
    
Zgłoszenia udziału w konkursie wiedzy ekologiczno – przyrodniczej należy przesłać pocztą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem tel./fax 077 455 28 03) do 31 marca 2017 r. z dopiskiem
KONKURS EKOLOGICZNY DLA KLAS III
            „Las, morze czy rzeka – przyroda na Ciebie czeka”

ORGANIZATORZY:
•    Pani mgr Barbara Grabarek – nauczyciel PSP nr 15
•    Pani mgr Ewa Łuczkowska – nauczyciel PSP nr 15

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Karta zgłoszenia dziecka do udziału w konkursie

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

„Moje ulubione zwierzę charakterystyczne dla danej krainy (góry, morze)” –  dla uczniów kl. I - III
Hasłem tegorocznych obchodów Dnia Ziemi jest:

 „Las, morze czy rzeka – przyroda na Ciebie czeka.
Bioróżnorodność dobrem ludzkości”.

W związku z tym organizowany jest w PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi   w Opolu konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III.
Konkurs ten polega na wykonaniu pracy plastycznej pt.
„Moje ulubione zwierzę charakterystyczne dla danej krainy (góry, morze)”.
•    Przekazane prace przechodzą na własność organizatorów konkursu.  
•    Każda szkoła może przesłać do 3 prac konkursowych.
•    Termin nadsyłania prac – 14.04.2017r.
•    Format prac – A3.
•    Technika – dowolna.

KRYTERIA OCENY PRAC:
•    zgodność  z tematem konkursu,
•    samodzielność i oryginalność interpretacji tematu,
•    poprawność pod względem kompozycji,
•    praca powinna zawierać na odwrotnej stronie imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,
•    przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas  obchodów Dnia Ziemi w PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu,
•    do pracy wymagane jest dołączenie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia znajduje się w załączeniu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystości z okazji Dnia Ziemi 26 kwietnia 2017r.
ORGANIZATORZY:
•    Pani mgr Barbara Grabarek – nauczyciel PSP nr 15
•    Pani mgr Ewa Łuczkowska – nauczyciel PSP nr 15

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Karta zgłoszenia dziecka do udziału w konkursie

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POETYCKI

 

„Polskie krajobrazy, czyli poetyckie morza, gór obrazy”
Dla klas 4-6

1.Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu.

2. Cele:
-  rozbudzenie wrażliwości ucznia na piękno rodzimych krajobrazów,
 - pobudzenie u dzieci i młodzieży świadomości ekologicznej prowadzącej do przyjaznego odnoszenia się do natury oraz własnego ciała i umysłu,
- popularyzacja zagadnień przyrodniczych,
- propagowanie wśród dzieci działań zmierzających do ochrony środowiska,
- rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi,
- popularyzowanie piękna języka ojczystego,
- budzenie wrażliwości poetyckiej u uczniów,
- doskonalenie umiejętności językowych,
- rozwijanie zdolności uczniów,
- nawiązywanie współpracy z innymi szkołami,
- stwarzanie możliwości do zaprezentowania dorobku literackiego uczniów poza szkołą.

3. Temat pracy literackiej: „Polskie krajobrazy, czyli poetyckie morza, gór obrazy”- wiersz.

4. Kryteria oceny:  praca zgodna z tematem, nadanie własnego twórczego tytułu, stosowność stylu ze względu na formę wypowiedzi - wiersz, dobór środków artystycznego wyrazu, poprawność językowa, orograficzna i interpunkcyjna, pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu.

5. Prace literackie należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu
ul. Małopolska 20, 45-301 Opole do 12.04 2017 roku.

6. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą, numerem szkoły i  imieniem i nazwiskiem nauczyciela prowadzącego.

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi 26.04.2017r. w PSP nr 15 podczas obchodów Dnia Ziemi – zwycięzcy zostaną wcześniej poinformowani telefonicznie i zaproszeni wraz z opiekunami na uroczystość.

8. Do pracy wymagane jest dołączenie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych.
Wzór oświadczenia w załączniku.

9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Organizatorzy:
Izabela Kukla,
Natalia Szafrańska
Justyna Gregorczyk

Karta zgłoszenia dziecka do udziału w konkursie

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNO – PRZYRODNICZEGO

 

„MORZE, GÓRY I JA”

1.    Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych.
2.    Cele konkursu :
• pobudzenie u dzieci i młodzieży świadomości ekologicznej prowadzącej do przyjaznego odnoszenia się do natury,
• kształtowanie wrażliwości uczniów na potrzeby środowiska przyrodniczego,
• propagowanie wśród dzieci działań zmierzających do ochrony przyrody,
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i umiejętności dostrzegania piękna otaczającej przyrody,
• umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania siebie w środowisku lokalnym.

3. Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie w formie posteru.

4. Poster (100 cm x 70 cm) powinien zawierać 8-10 zdjęć o wymiarach 10x15.

5. Zdjęcia muszą nawiązywać do hasła konkursu.

6. W pracy powinny być zawarte zdjęcia krajobrazów polskich gór lub  wybrzeża Morza Bałtyckiego. Przy każdym zdjęciu należy umieścić własny komentarz opisujący charakterystyczne cechy elementów prezentowanych krajobrazów promujących region (atrakcje turystyczne, flora, fauna).

7. Przy tworzeniu posteru wolno posługiwać się jedynie fotografiami wykonanymi przez uczestnika konkursu.  
8. W pracy konkursowej oceniane będą:
a. dobór fotografowanych obiektów nawiązujących do tematu,
b. ciekawe komentarze,
c. oryginalność wykonania posteru.

9. Każda szkoła może nadesłać 3 postery opisane w następujący sposób:
a. imię i nazwisko autora, klasa,
b. adres szkoły, pieczęć szkoły,
c. imię i nazwisko opiekuna.

10. Termin nadsyłania prac konkursowych: 12.04.2017r.

11. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 26.04.2017r. w PSP nr 15 podczas obchodów Dnia Ziemi – zwycięzcy zostaną wcześniej poinformowani telefonicznie i zaproszeni wraz z opiekunami na uroczystość.

12. Do pracy wymagane jest dołączenie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia w załączniku. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas obchodów Dnia Ziemi w PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu.

13. Prace konkursowe staną się własnością organizatora i nie zostaną zwrócone autorom.
 

Organizatorzy:
Anna Koczwara,
Małgorzata Masnyk,
Dorota Szalewska.

Karta zgłoszenia dziecka do udziału w konkursie

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PRZYRODNICZO – INFORMATYCZNEGO

 

„SKARBY PRZYRODNICZE POLSKICH GÓR I MORZA BAŁTYCKIEGO”

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI.

2. Cele:
• pobudzenie u dzieci i młodzieży świadomości ekologicznej prowadzącej do przyjaznego odnoszenia się do natury,
• kształtowanie wrażliwości uczniów na potrzeby środowiska przyrodniczego,
• propagowanie wśród dzieci działań zmierzających do ochrony przyrody,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi edytorami grafiki.

3.    Konkurs obejmuje prace w postaci plakatu reklamowego. Prace mogą być wykonane w dowolnym edytorze grafiki rastrowej lub wektorowej. Plakaty należy dostarczyć wydrukowane w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej.

4. Plakat reklamowy powinien zawierać informacje dotyczące walorów przyrodniczych wybranego obszaru górskiego lub nadmorskiego (Morze Bałtyckie)  np. krajobraz, flora, fauna, atrakcje turystyczne, ciekawostki z regionu).
    
5. Plakat musi być wydrukowany w formacie A4 oraz nagrany na płycie CD lub DVD opisanej imieniem i nazwiskiem autora oraz danymi szkoły.

6. Praca konkursowa musi być stworzona przez jednego ucznia i zawierać materiały jego autorstwa lub wyraźnie opisane źródła.

7. Komisja konkursowa będzie oceniać plakaty spełniające powyższe kryteria.

8. Każda szkoła może przesłać maksymalnie 3 prace konkursowe zawierające następujące dane:
• imię i nazwisko autora, klasa,
• adres szkoły, pieczęć szkoły,
•imię i nazwisko opiekuna.

9. Termin nadsyłania prac konkursowych: 12.04.2017r.

10. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 26. 04.2017r.
w PSP nr 15 podczas obchodów Dnia Ziemi.

11. Do pracy wymagane jest dołączenie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia w załączniku.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac konkursowych w wydawnictwach własnych, w czasie lekcji oraz w mediach. Po tym czasie stają się własnością organizatorów konkursów.

Organizatorzy:
Tomasz Socha,
Małgorzata Masnyk,
Anna Koczwara.

Karta zgłoszenia dziecka do udziału w konkursie

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZO - PLASTYCZNY

 

Projekt znaczka pocztowego pod hasłem:  
„MAŁE I DUŻE ZWIERZĘTA W NATURZE”

1.    Konkurs ten skierowany jest dla uczniów kl. IV – VI i  polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie znaczka pocztowego.

2.    Temat pracy: „Małe i duże  zwierzęta w naturze”

•    Praca powinna prezentować wybrany gatunek zwierzęcia występującego w określonym parku narodowym górskim lub nadmorskim.
•    Znaczek powinien być zaopatrzony w nazwę gatunkową i nazwę parku narodowego, w którym występuje.
•    Przekazane prace przechodzą na własność organizatorów konkursu.  
Każda szkoła może przesłać do 5 prac konkursowych.
•    Termin nadsyłania prac – 12.04.2017r.
•    Format prac – A3.
•    Technika – dowolna.
•    Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie jury, w którego skład wejdą przedstawiciele organizatorów.

3.    KRYTERIA OCENY PRAC:
• zgodność  z tematem konkursu,
• samodzielność i oryginalność interpretacji tematu,
• poprawność pod względem kompozycji.

Praca na odwrotnej stronie powinna zawierać imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.


Do pracy wymagane jest dołączenie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia w załączeniu. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas obchodów Dnia Ziemi w PSP nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu.

Organizatorzy:
Dorota Szalewska,
Małgorzata Masnyk,
Anna Koczwara.

Karta zgłoszenia dziecka do udziału w konkursie

800 lat opola

Nasze sukcesy

logo Erasmus

Blog SKO

sko2

e_dziennik

baner vulcan 1

BIP

bip logo pomn1 grad