1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Regulamin Rady Rodziców

W przygotowaniu

Nauczanie języka mniejszości narodowej

W ramach ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym rodzic może wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o zorganizowanie nauczania języka mniejszości narodowej.
Głównym aktem prawnym regulującym organizację nauczania języka mniejszości narodowej w szkołach jest Rozporządzenie MEN z dn. 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym.

Zasady organizowania

  1. Wprowadzenie nauczania odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodziców.
  2. Nie wymaga się od rodziców deklaracji o przynależności do mniejszości.
  3. Wniosek powinien zawierać dane rodziców dziecka oraz określać formę nauczania: w języku mniejszości, dwujęzycznie lub dodatkową naukę języka (3h tygodniowo).
  4. Wniosek składa się dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo w toku nauki w szkole w terminie do dnia 30 kwietnia.
  5. Każdy wniosek złożony w trakcie roku szkolnego do 30 kwietnia nabywa mocy prawnej od początku kolejnego roku szkolnego.
  6. Raz złożony wniosek jest ważny do końca pobytu dziecka w szkole.
  7. Język mniejszości narodowej jest przedmiotem obowiązkowym dla ucznia zdeklarowanego z pełnymi konsekwencjami zasad oceniania, klasyfikowania i promowania (uzyskana ocena wlicza się do średniej ocen, ocena końcoworoczna ma wpływ na promocje do następnej klasy).

Język niemiecki jako język mniejszości narodowej

Podstawą do nauki języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej realizowanej w szkołach, jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1579).

Głównymi celami nauczania języka niemieckiego, jako języka mniejszości na etapie wczesnoszkolnym jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, podtrzymanie i rozwój jego tożsamości narodowej poprzez naukę języka, kultury, elementów historii i tradycji kraju ojczystego. Ważnym dla całego etapu edukacyjnego jest również kształcenie sprawności manualnych, rozwijanie wrażliwości estetycznej, samodzielności oraz umiejętności uczenia się. Najważniejszym celem wychowawczym jest promowanie zrównoważonego rozwoju, kształtowanie postawy uczciwego, odważnego i tolerancyjnego młodego człowieka, uczącego się przez całe życie, potrafiącego nawiązywać kontakty i zgodnie współpracować z innymi.

Na zajęciach języka mniejszości kształtuje się i wprowadza elementy z życia codziennego, które są wyznacznikami podtrzymującymi i kształtującymi tożsamość narodową. Chodzi tu przede wszystkim o uniwersalne elementy, takie jak urodziny, Adwent, Boże Narodzenie i związane z tym tradycje, obrzędy i piosenki czy pieśni, ale także elementy dość specyficzne jak św. Marcin, obchody Dnia Matki, Dnia Ojca – także w powiązaniu ze świętami religijnymi.

Ważnym elementem pracy na naszych zajęciach jest odpowiedni dobór piosenek, które stosuje się zamiennie w obu językach. Kształtuje się przy tym nie tylko kompetencje językowe, ale także rozwija się umiejętności artystyczne.

Proponowane zajęcia języka niemieckiego jako języka mniejszości wykorzystują właściwości psychiczne i fizyczne dziecka takie jak: ciekawość, otwartość, potrzebę komunikacji, żądzę wiedzy, spontaniczność i aktywność fizyczną. Bardzo dobre zdolności naśladowcze dzieci sprzyjają poprawnej nauce fonetyki i intonacji języka obcego. Aktywność fizyczna i spontaniczność tej grupy wiekowej sprzyja uczeniu się przez działanie, dając bardzo dobre efekty w nauce języka. Program zakłada maksymalną eliminację stresu, opiera się na słuchaniu, ogólnym rozumieniu wypowiedzi, imitacji i dobrowolności wypowiedzi.

Program, który jest realizowany na naszych zajęciach jest elastyczny, można go dostosować do indywidualnych warunków i potrzeb nauczyciela oraz uczniów. Dużą uwagę poświęcamy kształceniu mowy poprzez naukę rymów, krótkich wierszy, piosenek, umiejętne splatanie nauki z zabawą. Uczniowie pracują z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń „Ich und du". Podręcznik ten to zbiór wierszy, piosenek, zabaw, gier – tak lubianych przez dzieci – połączonych z systematycznym rozwijaniem sprawności językowych. W zeszycie ćwiczeń uczniowie wklejają podpisy, kolorują rysunki, wycinają, grają w domino, memory i inne gry, uzupełniają dialogi wykorzystując poznane zwroty.

Wniosek do dyrektora szkoły o zorganizowanie zajęć

800 lat opola

Nasze sukcesy

logo Erasmus

Blog SKO

sko2

BIP

bip logo pomn1 grad