Szanowni Państwo!

Nauczyciele wspomagający starają się w tym trudnym okresie wspierać swoich uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w zdalnym i domowym nauczaniu.

Na początek udostępniamy link (https://www.eisystem.pl/materialy-dla-nauczycieli-karty-pracy/), pod którym sami będziecie mogli Państwo pobierać,w dogodnym dla siebie momencie, ćwiczenia do pracy z dzieckiem w domu.

 

Klasy integracyjne w szkole - szansą dla wszystkich dzieci

 

„Każdy ma prawo do szczęścia
i swojego miejsca w społeczeństwie"
(M. Grzegorzewska)

 

W naszej szkole od roku szkolnego 2002/2003 funkcjonują klasy integracyjne. Stworzonow nich warunki do nauczania i wychowania dzieci zdrowych oraz niepełnosprawnych.

 

Korzyści integracji:

 • brak podziału uczniów na pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
 • poczucie bezpieczeństwa dla każdego ucznia,
 • dostrzeganie w każdym dziecku zdolności i rozwijanie ich,
 • bliska współpraca z rodzicami,
 • wiara w możliwości dziecka,
 • rozwój tolerancji i akceptacji,
 • wzajemna akceptacja,
 • zanik niezdrowej rywalizacji,
 • rozwój pozytywnych postaw i więzi psychospołecznych tj. tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności, wiary w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa,
 • rozwój samodzielności ucznia,
 • poszukiwanie nowych form i metod pracy,
 • dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
 • przezwyciężanie trudności,
 • brak izolacji społecznej,
 • radość „dawania”,
 • przełamanie stereotypów dotyczących podejścia do kształcenia dziecka niepełnosprawnego.

Kształcenie integracyjne wspomaga wykwalifikowana kadra specjalistów:

 • nauczyciele wspomagający,
 • psycholog,
 • pedagog,
 • logopeda,
 • nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,
 • nauczyciel rewalidacji indywidualnej,
 • rehabilitant ruchowy,
 • pielęgniarka szkolna.

Organizacja klasy integracyjnej:

 • Klasa liczy 15-20 uczniów ( w tym 3-5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ).
 • W klasie pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący-nauczyciel przedmiotu oraz nauczyciel wspomagający posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.
 • Program nauczania w klasie integracyjnej jest taki sam, jak w każdej innej równoległej klasie.
 • Realizowane przez nauczyciela treści są dostosowywane do indywidualnych potrzeb

i możliwości dzieci.

 • Program nauczania jest wzbogacany o innowacje pedagogiczne.
 • Na lekcjach pracujemy metodami aktywnymi ( drama, burza mózgów, śnieżna kula ).
 • Realizujemy programy:

- integrujące zespół klasowy,

- uczące akceptacji dla odmienności,

- przeciwdziałające agresji.

 • Realizujemy projekty edukacyjne.
 • Czynnie uczestniczymy w życiu szkoły oraz je współtworzymy.
 • Proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych wspierają takie formy pracy jak: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z logopedą, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, koła zainteresowań.

 

Szkoła dysponuje:

 • windą dla osób niepełnosprawnych,
 • podjazdem dla wózków inwalidzkich, rozsuwanymi drzwiami,
 • osobną łazienką przystosowaną dla osób na wózkach inwalidzkich,
 • wygodnie i nowocześnie urządzonymi klasami oraz gabinetami (logopedycznym, rewalidacyjnym, psychologa, pedagoga ),
 • w pełni wyposażoną salą do gimnastyki korekcyjnej,
 • dwiema salami gimnastycznymi,
 • gabinetem pielęgniarskim,
 • świetlicą zapewniającą opiekę dzieciom niepełnosprawnym,
 • biblioteką,
 • pracowniami informatycznymi z dostępem do Internetu.

 

Co daje integracja w PSP nr 15 w Opolu?

 1. Uczniowie niepełnosprawni zyskują możliwość nauki w zwykłej szkole, nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami codziennego życia. Wspólna przebywanie ze sprawnymi rówieśnikami daje motywację do pokonywania barier.
 2. Sprawni uczniowie zyskują możliwość nauki i zabawy z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania w niepełnosprawnych ich zalet
  i walorów. Uczą się od niepełnosprawnych kolegów wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życie i poszanowania zdrowia.
 3. Nauczyciele wzbogacają swój warsztat szukając rozwiązań w pracy z uczniem niepełnosprawnym, zdobywają nowe doświadczenia, stają się wrażliwszymi, cierpliwszymi i bardziej wyrozumiałymi ludźmi.
 4. Rodzice uczniów, zarówno jednych jak i drugich, mają szansę poznania wzajemnie swoich problemów, radości i smutków. Zyskują większą wrażliwość na cudze potrzeby i akceptację cudzej inności.

 

Odpowiedzi Rodziców na pytanie w szkolnej ankiecie: „Czy decyzja o zapisaniu dziecka do klasy integracyjnej była słuszna?"

 • „Tak, chcę aby moje drugie dziecko również chodziło od kl. pierwszej do klasy integracyjnej."
 • Była to decyzja świadoma, z której jesteśmy jako rodzice bardzo zadowoleni".
 • Po wielu rozmowach ze znajomymi, których dzieci uczęszczają do tego typu klas uznałam, że warto zapisać córkę do takiej klasy."
 • „Była to decyzja w pełni świadoma i całkowicie słuszna. Klasa spełniła moje oczekiwania."
 • „Uważam, że podjęłam słuszną decyzję". Mała, integracyjna klasa otwiera dziecko, wyzbywa kompleksów. Oczywiście zależy to w dużej mierze od nauczycieli. W przypadku klasy mojego syna, założenia i cele klasy integracyjnej zostały w pełni osiągnięte. Dzieci uczą się tolerancji. Mam nadzieję, że klasy te na zawsze wpiszą się w tradycję szkoły".